Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 30 results:
Filters: Author is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
1985
Русинов, Р., 1985. Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), pp.5–11.
1987
Русинов, Р., 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.119–120.
1988
Буров, С. & Русинов, Р., 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.16–121.
Русинов, Р., 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), p.125.
1994
Мирчева, Е., 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. In Р. Русинов, ed. Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 71–80.
1995
Русинов, Р., 1995. Зимнина. Българска реч, 1(3), p.43.
Русинов, Р., 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), pp.32–33.
Русинов, Р., 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), pp.29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1996
Русинов, Р., 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч, 2(4), pp.27–28.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1998
Русинов, Р., 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), pp.18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич

Pages

Subscribe to Syndicate