Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Разбойникова-Фратева, Мая  [Clear All Filters]
Book Chapter
Яус, Х.Робер, 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. In М. Разбойникова-Фратева, ed. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 27-87.
Subscribe to Syndicate