Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
Book Chapter
Anon., 2004. Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 114-122.
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Journal Article
Радева, В., 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), pp.5 – 11.
Радева, В., 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), pp.24–25.
Радева, В., 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), pp.16–17.
Радева, В., 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), pp.17 – 22.
Радева, В., 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), pp.25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В., 1995. Къде сме ние?. Българска реч, 1(1), pp.9–10.
Радева, В., 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.86–87.
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.

Pages

Subscribe to Syndicate