Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
Book Chapter
Попов, Г., 2003. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. In La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия. Рим-София, pp. 30–55.
Попов, Г., 1982. Битолски триод. In Речник на българската литература. София: БАН.
Попов, Г., 1980. Българският книжовен живот в Атон през средновековието. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 81–85.
Попов, Г., 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. In В. Гюзелев & Милтенова, А., eds. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, pp. 397–406.
Попов, Г., 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. In Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, pp. 575–585.
Попов, Г., 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). In Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 288–301.
Попов, Г., 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. In Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, pp. 72–86.
Попов, Г., 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, pp. 15–24.
2 илюстрации
Попов, Г., 2007. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции. In Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005. Paderborn: Schöningh, pp. 298–315.
Стойкова, А. & Попов, Г., 1995. Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 351–352.
Попов, Г., 1995. Майер, Карл. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 584–585.
Попов, Г., 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, pp. 122–131.
Попов, Г., 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. In Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, pp. 11–13.
Попов, Г., 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. In Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, pp. 286–288.
Попов, Г., 2006. Свети Наум като химнописец. In Свети Наум Охридски - живот и дело. Скопjе, pp. 31–41.
Попов, Г., 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 652–666.
Попов, Г., 2004. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в. In Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003. София: Горекс-Прес, pp. 173–184.
Попов, Г., 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 113–116.
Попов, Г., 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 34–39.
Попов, Г., 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. In Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.
Попов, Г., 2003. Триод. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 169–178.
Попов, Г., 2003. Триоден фрагмент. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 178–180.
Попов, Г., 2003. Химнография старобългарска през IX-X в. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 400–414.
Попов, Г., 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. In Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, pp. 31–43.

Pages

Subscribe to Syndicate