Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Павлова, Сабина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ю
Павлова, С., 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.115–117.
Н
Павлова, С., 2006. Направи добро .. Българска реч, 12(2–3), pp.110–113.
Subscribe to Syndicate