Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Янкова, Дияна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Янкова, Д., 2005. Симпозиум и нова асоциация по американистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХ(1), pp.201–202.
К
Янкова, Д., 1993. Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.151–152.
Subscribe to Syndicate