Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Босилков, Константин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Босилков, К., 1979. Глаголно-именните устойчиви съчетания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.38–40.
К
Босилков, К., 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), pp.110–112.
Subscribe to Syndicate