Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Anon., 2004. Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 114-122.
Радева, В., 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), pp.24–25.
И
Радева, В., 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), pp.25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Л
Радева, В., 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.86–87.
М
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Радева, В., 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч, 1(2), pp.7–8.
Н
Радева, В., 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.155–158.

Pages

Subscribe to Syndicate