Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Author is Szacka, Barbara  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Szacka, B., 2006. Czas przeszły, pamięć, mi, Warszawa: Scholar.
Bibliogr. s. 223-237, "Cytowane podręczniki szkolne" s. 143-144
Subscribe to Syndicate