Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Костов, Кирил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Костов, К., 1993. Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), pp.133–136.
Subscribe to Syndicate