Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Яус, Ханс Роберт  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Яус, Х.Робер, 1998. Исторически опит и литературна херменевтика, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Яус, Х.Робер, 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. In М. Разбойникова-Фратева, ed. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 27-87.
Subscribe to Syndicate