Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 70 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Попов, Г., 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), pp.3–26.
Попов, Г. & Грашева, Л., 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.119–124.
Попов, Г., 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 652–666.
Попов, Г., 2003. Триод. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 169–178.
Попов, Г., 2003. Триоден фрагмент. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 178–180.
Попов, Г., 2003. Химнография старобългарска през IX-X в. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 400–414.
Попов, Г., 1995. Майер, Карл. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 584–585.
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]
Попов, Г., 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, pp.86–90.
Попов, Г., 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. In Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, pp. 286–288.
Попов, Г., 1980. Българският книжовен живот в Атон през средновековието. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 81–85.
Попов, Г., 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. In Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, pp. 72–86.
Попов, Г., 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 113–116.
Попов, Г., 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 34–39.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981

Pages

Subscribe to Syndicate