Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 38 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Радева, В., 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), pp.24–25.
Радева, В., 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), pp.25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В., 1995. Къде сме ние?. Българска реч, 1(1), pp.9–10.
Радева, В., 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч, 1(2), pp.7–8.
Радева, В., 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч, 2(1), pp.9–10.
Радева, В., 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), pp.16–17.
Радева, В., 1999. Редом с името Левски. Българска реч, 5(1), pp.21–22.
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Радева, В., 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.18–23.

Pages

Subscribe to Syndicate