Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Author is Szymański, Tadeusz  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Szymański, T., 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.181–195.
Subscribe to Syndicate