Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Симеонова, Руска  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Симеонова, Р., 1986. Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), pp.121–122.
П
Симеонова, Р., 1978. Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), p.93.
Subscribe to Syndicate