Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Молошная, Татяна Н.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Молошная, Т.Н., 1993. Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), pp.111–113.
Subscribe to Syndicate