Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Клешчова, Кристина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Клешчова, К. & Селимски, Л., 2001. Конференция по словообразуване в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), pp.140–144.
П
Клешчова, К. & Селимски, Л., 2002. Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), pp.204–208.
Subscribe to Syndicate