Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Александрова, Мая  [Clear All Filters]
Journal Article
Александрова, М., 2001. Библиография на Петя Асенова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(2), pp.151–159.
Александрова, М., 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Subscribe to Syndicate