Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Цонева, Димитрина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цонева, Д., 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.28–32.
Цонева, Д. & Недкова, Е., 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.24–30.
Subscribe to Syndicate