Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Димитрова, Лиляна  [Clear All Filters]
1985
Димитрова, Л., 1985. Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), p.126.
Subscribe to Syndicate