Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Виларова, Маргарита  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
Ч
Виларова, М., 1986. Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.114–115.
Subscribe to Syndicate