Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Дейкова, Христина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Дейкова, Х., 2000. Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), pp.190–196.
Subscribe to Syndicate