Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Спасова, Мария  [Clear All Filters]
2004
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
1989
Спасова, М., 1989. Scriptio continua и ролята на един предлог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), pp.55–70.
Subscribe to Syndicate