Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Стоянова, Даниела  [Clear All Filters]
Journal Article
Стоянова, Д., 1986. Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), pp.120–121.
Стоянова, Д., 1991. Относно употребите на аориста и перфекта в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.29–35.
Subscribe to Syndicate