Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Кърпачева, Марта  [Clear All Filters]
Journal Article
Кърпачева, М., 1993. Библиография на научните трудове на Мария Деянова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.106–110.
Кърпачева, М., 2010. Апроксимация и диалектология. Българска реч, 16(1-2), pp.84 – 87.
Subscribe to Syndicate