Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Теодоров-Балан, Александър  [Clear All Filters]
Journal Article
Теодоров-Балан, А., 1919. Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов. Известия на българското археологическо дружество, (6), pp.174–176.
Теодоров-Балан, А., 1999. Езикова култура. Българска реч, 5(4), pp.12–13.
Book
Теодоров-Балан, А., 1934. Кирилъ и Методи, София: Придворна печатница.
Subscribe to Syndicate