Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Милева, Виолета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
Н
Милева, В., 1988. Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.69–72.
Subscribe to Syndicate