Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Чвани, Кетрин В.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чвани, К.В., 1990. Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.5–13.
Subscribe to Syndicate