Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Стоянов, Иван А.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стоянов, И.А., 1981. Българските говори на територията на Съветския съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.237–247.
Subscribe to Syndicate