Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Ковачева, Мира  [Clear All Filters]
1981
Ковачева, М., 1981. Международна конференция по исторически синтаксис в Познан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.82–83.
Subscribe to Syndicate