Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
Journal Article
Русинов, Р., 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), p.125.
Русинов, Р., 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.119–120.
Subscribe to Syndicate