Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Федосеева, Наталия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Федосеева, Н., 1986. Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.120–123.
Федосеева, Н., 1980. Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.118–120.
Subscribe to Syndicate