Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Мустакова, Елена  [Clear All Filters]
Journal Article
Мустакова, Е., 1987. Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.121– 123.
Subscribe to Syndicate