Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Христова-Шомова, Искра  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Христова-Шомова, И., 2004. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Христова-Шомова, И., 2012. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Syndicate