Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Гергова, Таня  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гергова, Т., 2005. Възможности на проповядващото слово в текстовете на Артур Кьослер. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 349-361.
Subscribe to Syndicate