Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Атанасова, Атанаска  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Anon., 2006. Опозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 384-393.
Ф
Атанасова, А., 2005. Функциониране на глаголните видове в аорист. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 577-584.
Subscribe to Syndicate