Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Бурова, Ани  [Clear All Filters]
2013
Бурова, А., 2013. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Subscribe to Syndicate