Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Сиракова, Йоанна  [Clear All Filters]
Book Chapter
Христова-Шомова, И., 2000. Богословският термин ὑπόστασις и неговите преводи. In В. Герджикова, Гочев, Н., & Сиракова, Й., eds. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика. София: Сонм, pp. 282–292.
Subscribe to Syndicate