Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Асенова, Ася  [Clear All Filters]
Journal Article
Асенова, А., 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч, 19(3), pp.20 – 31.
Book
Хаджиева, Е. et al., 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Хаджиева, Е. et al., 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Subscribe to Syndicate