Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Велчева, Б., 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), pp.5–8.
, 2007. Христо Първев (1927–2007). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), p.142.
Милтенова, А., 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.89–90.
Клинчаров, И., 1910. Христо Ботьов. Биография, София: Книжарница на Ив. Г. Игнатов.
Борис, архимандрит, 1926. Христо Ботйов 1876-1926. Църковен вестник, 27(24), pp.249-252.
Смирненски, Х., 1921. Христо Ботйов. Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 2.
Благоев, Д., 1974. Христо Ботев пред съда на „естетичните. In Г. Марков, ed. Литературнокритически статии. София: Български писател, pp. 147-149.
Първа публикация: Ден, г. I, кн. 9-10, септември и октомври 1891 г.
Правдолюбов, И., 1933. Христо Ботев не е марксист, София: Свободна мисъл.
печ. В. Иванов
Вазов, И., 1983. Христо Ботев. Критическа студия. In И. Пауновски, ed. Българската критика за Христо Ботев. София: Български писател.
Първа публикация на текста: сп. „Денница“, 1891, кн. 6, 7, 8 и 10
Благоев, Д., 1974. Христо Ботев като поет и журналист. In Г. Марков, ed. Литературнокритически статии. София: Български писател.
Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.
Владикин, Л., 1940. Христо Ботев и родолюбивото студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.3.
Андрейчин, Л., 1998. Христо Ботев. Българска реч, 4(1), pp.7–9.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Божанкова, Р., 2013. Хоризонти на дигиталната литература, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Бояджиев, Б., 1984. Хипотаксис и адективация във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), pp.21–28.

Pages

Subscribe to Syndicate