Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Цонев, Беньо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Включва индекси.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Цонев, Б., 1996. Към правописна обнова. Българска реч, 2(4), pp.10–17.
Цонев, Б., 1985. История на българския език, София: Наука и изкуство.
Anon., 1911. Две български граматики за чужденци, Държавна печатница.
Цонев, Б., 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Subscribe to Syndicate