Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is bibliography and Author is Селимски, Людвиг  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Селимски, Л., 1994. Библиография на трудовете на Тодор Тодоров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.126–130.
Селимски, Л., 1993. Библиография на трудовете на Славчо Петков Христов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.138–141.
Селимски, Л., 1991. Библиография на трудовете на Петър Джамбазов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.111–114.
Subscribe to Syndicate