Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is bibliography and Author is Веса Кювлиева  [Clear All Filters]
1984
Кювлиева, В., 1984. Библиография на трудовете на Зара Генадиева-Мутафчиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.111–114.
1983
Кювлиева, В., 1983. Библиография на трудовете на ст. н. с. I ст. Кети Ничева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.116–121.
Subscribe to Syndicate