Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Пашов, Петър  [Clear All Filters]
Journal Article
Пашов, П., 1999. Българският правопис. Българска реч, 5(1), pp.11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
Пашов, П., 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч, 19(3), pp.8 – 10.
Пашов, П., 1996. Професор Стоян Стоянов на 85 години. Българска реч, 2(1), pp.38–41.
Пашов, П., 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.309–313.
Subscribe to Syndicate