Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Димитрова, Славея  [Clear All Filters]
2013
Димитрова, С., 2013. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies, 98.
Subscribe to Syndicate