Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Михайлова, Биляна  [Clear All Filters]
Book Chapter
Михайлова, Б., 2008. Етническата ситуация на Балканите през Античността: лингвистични данни. In Балканите - език, история, култура : Международна научна конференция. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет, pp. 361–369.
Thesis
Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков
Subscribe to Syndicate