Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чуканова, Й. & Григорова, А., 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.91–92.
Чомонев, М., 1992. Отново за първообраза на Паисиевата история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.98-104.
Чомонев, М., 1992. Отново за първообраза на Паисиевата история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.98–104.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97–111.
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97-111.
Чолакова, Г. & Сивева, Г., 2000. Константин Константинов: Био-библиография, Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.
Чой, К.Джин, 1994. Глайдовата система на корейския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), pp.10–14.
Чобанов, И., 1988. XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), p.126.
Чобанов, И., 1977. Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), pp.129–136.

Pages

Subscribe to Syndicate