Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is bibliography and Author is Тилков, Димитър  [Clear All Filters]
Journal Article
Тилков, Д., 1977. Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(1–2), pp.237–239.
Subscribe to Syndicate