Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is bibliography and Author is Монова, Илиана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Монова, И., 1999. Съдържание на годишнина ХХІV (1999) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(4), pp.147–151.
Монова, И., 1998. Съдържание на годишнина ХХІІІ (1998) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(3–4), pp.223–230.
Монова, И., 1997. Съдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.173–178.
Subscribe to Syndicate