Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Гарет, Питър  [Clear All Filters]
Journal Article
Гарет, П. & Джеймс, К., 1991. Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.121–123.
Subscribe to Syndicate